Program Partnerski eBrokerPartner
Loader
Loader
Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Regulamin systemu partnerskiego eBrokerPartner

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego ebrokerpartner.pl, w ramach którego zorganizowany jest Program Partnerski eBroker Partner jest Rankomat.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, e-mail: kontakt@ebrokerpartner.pl, zwana dalej : "eBrokerPartner".
 2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie produktów i usług podmiotów współpracujących z eBrokerPartner za pomocą stron internetowych, do których prawa przysługują Partnerom.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja w Programie Partnerskim jest równoznaczna z zawarciem umowy o najem powierzchni reklamowej pomiędzy Partnerem a eBrokerPartner. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji konta Partnera, poprzez kliknięcie w udostępniony Partnerowi po Rejestracji link aktywacyjny.

§2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, określający warunki współpracy pomiędzy eBrokerPartner a Partnerem.
 2. Program Partnerski – system współpracy pomiędzy eBrokerPartner a Partnerem, odbywający się na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy najmu powierzchni reklamowej, przedmiotem której jest odpłatny najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej Partnera w celu prezentowania materiałów reklamowych udostępnianych przez eBrokerPartner dotyczących usług finansowych oraz innych produktów i usług (dalej: "Materiały reklamowe").
 3. Umowa najmu powierzchni reklamowej – zawieraną pomiędzy Partnerem a eBrokerPartner umowę najmu powierzchni reklamowej na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Strona Internetowa – strona internetowa, do której prawa przysługują Partnerowi i na której udostępnia on powierzchnię reklamową w celu prezentacji Materiałów reklamowych.
 5. Partner - każda pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która dokonała Rejestracji oraz jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej.
 6. Rejestracja - proces prowadzący do zawarcia Umowy najmu powierzchni reklamowej pomiędzy Rankomatem a Partnerem, składający się z trzech etapów: (a) wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego przez Partnera, (b) złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, (c) aktywacji konta Partnera.
 7. Panel Partnera – panel administracyjny udostępniony Partnerowi po Rejestracji za pośrednictwem strony www.ebrokerpartner.pl służący Partnerowi do administrowania jego kontem oraz do przekazywania Partnerowi informacji dotyczących Programu Partnerskiego przez eBrokerPartner.
 8. Użytkownik - osoba zainteresowana Produktami prezentowanymi na Stronie Internetowej Partnera, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 9. Dostawca - bank, instytucja finansowa, pożyczkowa, ubezpieczeniowa lub inny podmiot, z którym eBrokerPartner zawarł umowę o współpracy w przedmiocie prezentowania jej Materiałów reklamowych.
 10. Wyszukiwarka produktów - dostępne w formie elektronicznej zestawienie wysokości stawek wynagrodzenia (Prowizji) przysługującego Partnerowi z tytułu udostępnienia eBrokerPartner powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej Partnera w celu zaprezentowania Materiałów reklamowych.
 11. Strona Docelowa - oznacza stronę lub strony internetowe wskazane przez eBrokerPartner w zakładce "Wyszukiwarka produktów", do których prawa przysługują Dostawcy.
 12. Wniosek - formularz elektroniczny składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej przez Użytkownika trafiający bezpośrednio do Dostawcy, będący elementem Materiałów reklamowych.
 13. Wniosek Zaakceptowany – Wniosek, który spełnił warunki naliczenia prowizji, za który prowizja została naliczona.
 14. Wniosek Odrzucony – wniosek, który nie spełnił warunków naliczenia prowizji, za który prowizja nie została naliczona.
 15. Błędny Wniosek - Wniosek, który nie spełnił warunków określonych Regulaminem.
 16. Lead - poprawnie wypełniony Wniosek na Stronie Docelowej, który został dostarczony do Dostawcy.
 17. Klik - otworzenie przez Użytkownika Wniosku w przeglądarce internetowej, które nie jest jednoznaczne z wysłaniem Wniosku.
 18. Zdarzenie - zarejestrowany i zaakceptowany przez Dostawcę Lead.
 19. Prowizja - stawka wynagrodzenia za zaakceptowany przez Dostawcę Lead; jej wysokości jest określona w zakładce "Wyszukiwarka Produktów".
 20. Wynagrodzenie - wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące sumę Prowizji, przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy najmu powierzchni reklamowej w danym okresie rozliczeniowym.
 21. Subpartner – inny Partner, który zarejestrował się do Programu Partnerskiego za pośrednictwem linku udostępnionego mu przez Partnera lub który w czasie Rejestracji podał kod polecający otrzymany od Partnera.
 22. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 23. Generowanie ruchu – wszelkie akcje pochodzące z linków promujących Partnera, zapisane w jego Statystykach.
 24. Produkt – oferowane przez Dostawcę towary lub usługi, w tym usługi finansowe, których dotyczą Materiały reklamowe.

§3. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem Regulaminu są:
  1. zasady świadczenia przez eBrokerPartner drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Partnera, w tym Panelu Partnera;
  2. warunki najmu powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej Partnera w celu prezentacji Materiałów reklamowych i zasady wynagradzania Partnera z tego tytułu. Materiały reklamowe są prezentowane w ramach poszczególnych kampanii reklamowych Produktów zlecanych przez Dostawców.
 2. Partner ma dostęp do Materiałów reklamowych oraz innych informacji za pośrednictwem Panelu Partnera.

§4. REJESTRACJA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH (WARUNKI ZAWARCIA UMOWY)

 1. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://ebrokerpartner.pl.
 2. Partner, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, podaje w celu Rejestracji następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, który będzie jedynym adresem e-mail do kontaktów w sprawach związanych z uczestnictwem Partnera w Programie Partnerskim, adres (zgodny z adresem widniejącym w dowodzie osobistym): ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem, nazwę banku prowadzącego rachunek.
 3. Partner, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane osobowe, wymienione w ust. 2 powyżej oraz wybrać właściwy dla siebie model rozliczeniowy, jak również złożyć oświadczenie, że jest właścicielem rachunku bankowego podanego podczas Rejestracji. Brak podania wymaganych danych oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie skutkował brakiem Rejestracji.
 4. Partner oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu są prawdziwe, kompletne oraz aktualne. Partner ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych.
 5. Po przesłaniu poprawnie wypełnianego formularza, Partner otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Partner potwierdza Rejestrację i wolę zawarcia umowy ze eBrokerPartner poprzez kliknięcie w link aktywacyjny (aktywacja konta Partnera). Od momentu aktywacji konta Partner, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ma prawo do prowadzenia działań w ramach Programu Partnerskiego. Niedokonanie aktywacji konta przez Partnera w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym jest równoznaczne z brakiem Rejestracji i rezygnacją z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 6. Partner, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na wystawienie rachunku przez eBrokerPartner w jego imieniu. eBrokerPartner pierwszego dnia każdego miesiąca automatycznie nalicza i zatwierdza Wynagrodzenie przysługujące Partnerowi za poprzedni miesiąc, a następnie wystawia rachunek w imieniu Partnera (Partner nie zatwierdza kwoty Wynagrodzenia samodzielnie). Partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres podany przez Partnera w Panelu Partnera) o wystawieniu rachunku w jego imieniu przez eBrokerPartner.

§5 REJESTRACJA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO (WARUNKI ZAWARCIA UMOWY)

 1. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://ebrokerpartner.pl.
 2. Partner, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną podaje następujące dane: pełną nazwę firmy, NIP, KRS (jeśli dotyczy), REGON, adres siedziby: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, imię, nazwisko oraz telefon osoby kontaktowej, adres e-mail, który będzie jedynym adresem e-mail do kontaktów w sprawach związanych z uczestnictwem Partnera w Programie Partnerskim, numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem, nazwę banku prowadzącego rachunek.
 3. Partner, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane (w tym dane osobowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność), wymienione w ustępie powyżej oraz wybrać właściwy dla siebie model rozliczeniowy, jak również złożyć oświadczenie, że jest właścicielem rachunku bankowego podanego podczas Rejestracji. Brak podania wymaganych danych oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie skutkował brakiem Rejestracji.
 4. Partner oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu są prawdziwe, kompletne oraz aktualne. Partner ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych.
 5. Po przesłaniu poprawnie wypełnianego formularza, Partner otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Partner potwierdza Rejestrację i wolę zawarcia umowy z eBrokerPartner poprzez kliknięcie w link aktywacyjny (aktywacja konta). Niedokonanie aktywacji konta przez Partnera w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Na żądanie eBrokerPartner, w celu potwierdzenia poprawności i prawdziwości danych, Partner zobowiązany jest do dostarczenia eBrokerPartner skanów bądź kserokopii następujących dokumentów: zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, odpis aktualny z rejestru KRS (jeśli posiada), aktualny odpis z CEiDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), dokumentów potwierdzających uprawniania do reprezentacji. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 w ciągu 7 dni od dnia przekazania takiego żądania przez eBrokerPartner, Umowa najmu powierzchni reklamowej pomiędzy eBrokerPartner a Partnerem zostaje rozwiązana, a konto Partnera zostaje usunięte.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI eBrokerPartner

 1. eBrokerPartner udostępnia Partnerowi Materiały reklamowe w celu wykorzystania ich zgodnie z Regulaminem.
 2. eBrokerPartner udostępnia Partnerowi określone statystyki dotyczące zliczonych Klików i ilości zaakceptowanych Leadów (po wgraniu raportów otrzymanych od Dostawcy). Partner będzie miał dostęp on-line do tych danych poprzez Panel Partnera.
 3. eBrokerPartner z zachowaniem należytej staranności rejestruje ruch na Stronie Internetowej Partnera w postaci Klików oraz wynikających z nich Zdarzeń.
 4. eBrokerPartner ma prawo w każdej chwili do wypowiedzenia Umowy najmu powierzchni reklamowej ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia konta Partnera, jeśli jego działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem lub jeśli ilość Błędnych Wniosków w wyniku ruchu generowanego ze Strony Internetowej Partnera przekracza 50% wszystkich pozyskanych Leadów w danym okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku, gdy Partner nie będzie wykazywał żadnej aktywności (nie generował ruchu) przez kolejne następujące po sobie 3 miesiące (początek tego terminu liczony jest od dnia, w którym Partner wykonał ostatnią aktywność), eBrokerPartner ma prawo, bez dodatkowego powiadomienia, do wypowiedzenia Umowy najmu powierzchni internetowej ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia konta Partnera wraz z udostępnionymi subdomenami w domenie partnerskiej ebrokerpartner.pl.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Każdy Partner może posiadać wyłącznie jedno konta w Programie Partnerskim, w ramach którego może udostępniać większą liczbę Stron Internetowych.
 2. Partner ma prawo do udostępniania 3 subdomen w domenie ebrokerpartner.pl. eBrokerPartner nie wyklucza możliwości udostępnienia większej ilości domen jednemu Partnerowi.
 3. Partner zobowiązuje się do zapoznawania się z warunkami poszczególnych kampanii reklamowych oraz do ich przestrzegania.
 4. Partner w ramach współpracy na podstawie Regulaminu ma prawo wyłącznie za dodatkową zgodą eBroker wysyłać Materiały reklamowe drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę Partnerowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść wiadomości e-mail zawierające Materiały reklamowe musi być każdorazowo zaakceptowana przez eBrokerPartner. Treść wiadomości e-mail należy przesłać eBrokerPartner drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §10 ust.4. Regulaminu.
 5. Partner oświadcza, że wszelkie Bazy danych osobowych (Bazy mailingowe), z których korzysta w celu wysyłania Materiałów reklamowych drogą elektroniczną do Użytkowników zgodnie z ust. 4 , powstały oraz są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej "RODO") oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., dalej "uśude"), a Partner posiada odpowiednią podstawę prawną stosownie do art. 6 ust. 1 RODO na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych podmiotów współpracujących, a także odebrał od Użytkowników, którym wysyła wiadomość e-mail zawierającą Materiały reklamowe jednoznaczne i wyraźne oświadczenia iż: wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną a zgody te są ważne i nie zostały cofnięte.
 6. Partner ma prawo prezentować Materiały reklamowe na Stronie Internetowej w dowolny wybrany przez siebie sposób, przy czym:
  1. każdy sposób prezentacji linków do Strony Docelowej lub Materiałów reklamowych musi być zgodny z prawem i z dobrymi obyczajami,
  2. sposób prezentacji Materiałów reklamowych nie może wprowadzać Użytkownika w błąd co do tego, gdzie prowadzi link umieszczony w danym Materiale reklamowym.
 7. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań, mających na celu wyłudzanie Wynagrodzenia Partnera, w szczególności:
  1. wprowadzenia w błąd potencjalnego Użytkownika poprzez sugerowanie możliwości zawarcia umowy o pracę po zarejestrowaniu do Programu Partnerskiego,
  2. sugerowania potencjalnemu Użytkownikowi, że warunkiem do założenia konta w Programie Partnerskim jest uprzednie skorzystanie z danego Produktu,
  3. oferowanie korzyści materialnych w zamian za skorzystanie z danego Produktu,
  4. wykorzystywanie kontaktów do znajomych i bliskich, poprzez namawianie ich do działań, które choć podejmowane, z założenia nie będą skutkować skorzystaniem z oferty zamieszczonej na Stronie Docelowej,
  5. zgłaszanie przez Partnera/Subpartnera lub za pośrednictwem osób fizycznych lub prawnych, z którymi współpracuje na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, zainteresowania produktem bez rzeczywistego zainteresowania tym produktem ,tj. wyłącznie w celu uzyskania wynagrodzenia przez te osoby lub Partnera/Subpartnera lub w przypadku realizowania ww. umowy cywilnoprawnej, której celem nie jest bezpośrednie pozyskiwania klientów zainteresowanych produktem a np. prowadzenie szkoleń takich osób, podwyższanie ich umiejętności w zakresie oszczędzania, przedsiębiorczości, zarządzania swoimi finansami.
 8. Ponadto, Partner zobowiązuje się do niepodejmowania następujących działań:
  1. wypełniania Wniosku w imieniu Użytkownika bez odpowiedniej podstawy do takiego działania,
  2. wprowadzania Użytkowników w błąd,
  3. generowania sztucznego ruchu, to jest ruchu niespowodowanego świadomym działaniem indywidualnych Użytkowników, między innymi, poprzez używanie narzędzi, skryptów mających na celu generowanie sztucznych Klików na Materiałach reklamowych.
  4. ingerowania w treść, kształt i formę Materiałów reklamowych bez uprzedniej zgody eBrokerPartner,
  5. tworzenia stron internetowych, kont reklamowych, stron i kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter etc.), wykorzystując nazwę Programu Partnerskiego oraz nazwę „Rankomat”,
  6. prowadzenia działań z wykorzystaniem stron, kont lub profili Dostawcy w mediach społecznościowych lub innych kanałach promocyjnych, których administratorem jest Dostawca.
  7. wykorzystywania w ramach kampanii w wyszukiwarkach internetowych słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Dostawcy lub eBrokerPartner bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody,
  8. udostępniania Materiałów reklamowych poza Stroną Internetową bez uprzedniej zgody Rankomat,
  9. umieszczania Materiałów reklamowych na Stronie Internetowej, zawierających treści niezgodne z polskim prawem, w szczególności: pornograficznych, obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobre imię osoby lub osób; nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, homofobii, ksenofobii; naruszających prawa autorskie/własność intelektualną, w szczególności udostępniających w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też promujących czy zachęcających do łamania praw autorskich; udostępniających wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy lub hiperłącza do nich; w szczególności, lecz niewyłącznie, Strony postanawiają, że strony co do których eBrokerPartner zgłosi zastrzeżenia uznawane są za objęte ograniczeniami promowania zgodnie z niniejszym postanowieniem,
  10. tworzenia własnych narzędzi do promocji Materiałów reklamowych bez zgody Rankomat,
  11. generowania Leadów zawierających nieprawdziwe dane kontaktowe (tzw. fraudów),
  12. prezentowania na Stronie Internetowej treści i materiałów graficznych, które naruszają dobry wizerunek eBrokerPartner,
  13. promowania Materiałów reklamowych na stronach naruszających reguły i dobre praktyki wskazywane przez Google we wskazówkach dla Webmasterów.
  14. ujawniania wysokości wynagrodzenia uzyskanego od eBrokerPartner, jak również stawek oferowanych przez eBrokerPartner w ramach poszczególnych kampanii,
  15. stosowanie jakichkolwiek opłat wobec Użytkowników, którzy zamierzają skorzystać z któregokolwiek z linków zamieszczonych w Materiałach reklamowych,
 9. Partner zobowiązuje się do niewysyłania Leada, który został wygenerowany w ramach Programu Partnerskiego do żadnego innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności eBrokerPartner
 10. Bez uprzedniej zgody eBrokerPartner zakazane jest używanie w jakikolwiek sposób nazwy oraz logotypów "Rankomat", "Sowa Finansowa", "Rankomat Finanse" oraz "Grupa eBroker". Partner ma prawo używania nazwy oraz logotypu „eBrokerPartner” w związku z działaniami prowadzonymi w ramach Programu Partnerskiego z zastrzeżeniem ust.8 lit.e).
 11. Partnera obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. W przypadku stwierdzenia niedozwolonych działań Partnera, o których mowa w ust. 7-11 - powyżej, a także w przypadku, gdyby oświadczenia Partnera, o których mowa w ust. 5 okazały się nieprawdziwe, eBrokerPartner ma prawo podjąć odpowiednie działania, w szczególności: nie wypłacić całości lub części wynagrodzenia Partnera, a w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone przed ustaleniem, że doszło do działań niedozwolonych, żądać zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia; żądać zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem; żądać zapłaty ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia; wypowiedzieć Umowę najmu powierzchni reklamowej ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Partner ma obowiązek śledzić informacje przekazywane przez eBrokerPartner poprzez Panel Partnera oraz drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Partnera w czasie Rejestracji. Wszelkie informacje i oświadczenia eBrokerPartner uważa się za doręczone przez przesłanie na wskazany w czasie rejestracji adres e-mail Partnera. Wszelkie informacje i oświadczenia eBrokerPartner uważa się za doręczone przez przesłanie ich Panel Partnera. W przypadku, gdy Partner będzie kontaktować się z eBrokerPartner za pośrednictwem poczty elektronicznej, Partner zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.
 14. W razie wypowiedzenia Umowy przez Partnera, niewypłacone naliczone Partnerowi wynagrodzenie Partner otrzyma na podstawie wystawionego przez siebie rachunku albo faktury, który zostanie dostarczony drogą pocztową eBrokerPartner lub na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§10 ust.4 ) w ciągu 30 dni od dnia wypowiedzenia Umowy.
 15. Po udanej Rejestracji, Partner nie ma możliwości zmiany nazwy swojego konta.
 16. Zmiana danych Partnera podanych eBrokerPartner podczas rejestracji, może zostać dokonana za pośrednictwem Panelu Partnera albo pocztą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.

§8. WYNAGRODZENIE PARTNERA

 1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie stanowiące sumę Prowizji zgodnie z warunkami i wysokościami stawek, na bieżąco określonymi w zakładce "Wyszukiwarka produktów" dostępnej za pośrednictwem Panelu Partnera. Wynagrodzenie naliczane jest Partnerowi na podstawie raportów zbiorczych przekazanych eBrokerPartner przez Dostawcę. eBrokerPartner nie ma wpływu na terminy przekazywania raportów zbiorczych przez Dostawcę.
 2. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie faktur albo rachunków zgodnie z modelem rozliczeń wybranym przez danego Partnera.
 3. Prowizja przysługuje Partnerowi w wysokości odpowiednio wskazanej za pośrednictwem Panelu Partnera w zakładce "Wyszukiwarka produktów" w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. dane, które zostały podane we Wniosku są prawidłowe;
  2. Wniosek nie został wypełniony bez odpowiedniego upoważnienia Klienta;
  3. Wniosek został prawidłowo wysłany do Dostawcy;
  4. Wniosek nie został uprzednio wysłany z tego samego urządzenia (komputer, telefon);
  5. dane przekazane we Wniosku nie są zduplikowane, tj. uprzednio nie został wysłany wniosek zawierający te same dane dotyczący tego samego Produktu;
 4. Wnioski złożone w danym miesiącu przekazywane są do Dostawcy, która ocenia, czy Użytkownicy spełnili określone warunki. Ocena Wniosków może trwać maksymalnie 3 miesiące od dnia przekazania Wniosku do Dostawcy (oznacza to, że Wnioski złożone w danym miesiącu mogą zostać rozliczone na koniec pierwszego, drugiego albo trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wniosek został wysłany np. ostateczne rozliczenie wniosków z czerwca może zostać dokonane we wrześniu)
 5. Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenia za Wnioski pochodzące ze strony głównej serwisu eBroker.pl (www.ebroker.pl).
 6. eBrokerPartner za pośrednictwem Panelu Partnera udostępni Partnerowi zestawienia określające przysługujące Partnerowi Wynagrodzenie za poprzedni miesiąc do 1-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zbiorcze zestawienie.
 7. Wynagrodzenie przysługujące Partnerowi płatne jest w okresach miesięcznych na podstawie faktury /rachunku. Minimalna kwota Wynagrodzenia, jaka może zostać wypłacona to 1 zł (słownie: jeden złoty).
 8. Termin płatności faktury /rachunku wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku przez eBrokerPartner.
 9. Partner zobowiązuje się do zatwierdzenia albo wystawienia (po uprzednim zatwierdzeniu za pośrednictwem Panelu Partnera) faktury zgodnie z wybranym przez siebie modelem rozliczeniowym w terminie do 7-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym naliczono mu Wynagrodzenie.
 10. W przypadku Partnerów wystawiających faktury poza Panelem Partnera i dostarczających je eBrokerPartner drogą pocztową lub elektroniczną, eBrokerPartner pierwszego dnia miesiąca automatycznie nalicza i zatwierdza kwotę Wynagrodzenia przysługującego Partnerowi za poprzedni miesiąc. Partner zobowiązany jest do dostarczenia faktury eBrokerPartner, na adresy wskazane Partnerowi przez eBrokerPartner drogą elektroniczną w terminie 7 dni od zatwierdzenia kwoty Wynagrodzenia przez eBrokerPartner
 11. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy, wskazany odpowiednio na fakturze albo rachunku, przy czym rachunek bankowy musi być rachunkiem bankowym należącym do Partnera.
 12. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów w związku ze współpracą z eBrokerPartner na podstawie Regulaminu, a ponadto Partnerzy zobowiązani są do wypełniania innych ciążących na nich obowiązków, które mogą wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. . eBrokerPartner w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera związane z obowiązkami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 13. Partner nie może zmienić modelu rozliczeń przed zatwierdzeniem naliczonego Wynagrodzenia (według noty uznaniowej).
 14. Każdy Partner, któremu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, przysługuje Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za dany okres rozliczeniowy, otrzymuje jednorazowo bonus w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) (dalej: "Bonus"). Bonus zostanie doliczony przez eBrokerPartner do pierwszej faktury /rachunku, wystawionej na co najmniej 250zł. Bonus jest traktowany jako Wynagrodzenie Partnera i może zostać wypłacony jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 15. Bonus nie przysługuje Partnerowi, który:
  1. otrzymał Bonus, a następnie wypowiedział Umowę najmu powierzchni reklamowej z eBrokerPartner i usunął konto Partnera, po czym dokonał ponownej Rejestracji w Programie Partnerskim,
  2. został wykluczony z Programu Partnerskiego ze względu na naruszenie Regulaminu i dokonał ponownej Rejestracji w Programie Partnerskim.
 16. Partnerowi nie przysługuje Wynagrodzenie z tytułu prezentowania na jego stronach internetowych nieaktualnych ofert.

§9. PROGRAM POLECAJĄCY

 1. Partner w ramach działania w Programie Partnerskim ma możliwość promowania Programu Partnerskiego wśród osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie Partnerskim.
 2. Partner ma prawo wykorzystywać baner, kod lub link polecający przyporządkowany do konta Partnera w ramach działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Partner, który zarejestrował się w Programie Partnerskim za pośrednictwem innego Partnera (przy użyciu otrzymanego od niego kodu polecającego) jest w stosunku do niego Subpartnerem.
 4. Za aktywny udział w Programie Polecającym Partner otrzymuje wynagrodzenia wyliczane na podstawie kwoty wynagrodzenia przysługującego jego Subpartnerom w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ust.6. Do wynagrodzenia Subpartnera w rozumieniu niniejszego ustępu nie wlicza się bonus przyznany Subpartnerowi za rejestrację i aktywację konta w Programie Partnerskim ani wynagrodzenie Subpartnera uzyskane w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez eBrokerPartner.
 5. Wynagrodzenie Partnera, o którym mowa w ust. 4 zostanie doliczone do faktury albo rachunku wystawionego przez Partnera na kwotę co najmniej 250 zł.. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że do kwoty 250 zł, o której mowa w zdaniu poprzednim wlicza się wyłączenie przychód samodzielnie wygenerowany przez Partnera, co oznacza, że nie wlicza się do niej wynagrodzenia Partnera z tytułu przychodu Subpartnera.
 6. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Partnerowi za aktywny udział w Programie Polecającym uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia przysługującego jego Subpartnerom w danym okresie rozliczeniowym i wyliczana jest według następujących zasad:
  1. Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzenia przysługującego wszystkim Subpartnerom tego Partnera w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli kwota stanowiąca sumę wynagrodzenia przysługującego wszystkim Subpartnerom tego Partnera w danym okresie rozliczeniowym jest niższa lub równa 1 000 zł.
  2. Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzenia przysługującego wszystkim Subpartnerom tego Partnera w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli kwota stanowiąca sumę wynagrodzenia przysługującego wszystkim Subpartnerom tego Partnera w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa niż 1000 zł i niższa lub równa 5000 zł.
  3. Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzenia przysługującego wszystkim Subpartnerom tego Partnera w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli kwota stanowiąca sumę wynagrodzenia przysługującego wszystkim Subpartnerom tego Partnera w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa niż 5000 zł.
 7. eBrokerPartner udostępni Partnerowi za pośrednictwem Panelu Partnera zestawienie z danymi dotyczącymi wynagrodzenia Partnera z tytułu, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
 8. Subpartnerem Partnera nie może być:
  1. członek najbliższej rodziny Partnera, tj. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra;
  2. osoba fizyczna zamieszkująca pod tym samym adresem, pod którym zamieszkuje Partner;
  3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca siedzibę pod tym samym adresem, po którym siedzibę posiada Partner;
  4. osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Partnerem.
 9. eBrokerPartner może udostępnić Partnerowi dane osobowe jego Subpartnerów wyłącznie za dobrowolną zgodą Subpartnera Po udostępnieniu danych, Partner staje się ich administratorem i zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących przetwarzania danych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym RODO.

§10. KOMUNIKACJA

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację Umowy najmu powierzchni reklamowej.
 2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia lub inna korespondencja mogą być przekazywane w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 4. Wszelkie informacje i oświadczenia eBrokerPartner uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej Partnera. Wszelkie informacje i oświadczenia eBrokerPartner uważa się za doręczone przez przesłanie ich za pośrednictwem Panelu Partnera.
 3. Sprawy bieżące pomiędzy eBrokerPartner a Partnerem będą ustalane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.
 4. Kontakt pomiędzy eBrokerPartner a Partnerem będzie odbywał się przy użyciu następujących danych:
  1. Partnera - dane podane przez Partnera podczas Rejestracji, w tym w szczególności adres e-mail Partnera.
  2. Program Partnerski eBrokerPartner: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, e-mail: kontakt@ebrokerpartner.pl.
 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach danych adresowych i kontaktowych, w sposób zgodny z Regulaminem, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.

§11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Partner ma prawo zgłosić reklamację dotycząca działania i organizacji Programu Partnerskiego za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@ebrokerpartner.pl bądź drogą pocztową na adres: Program Partnerski eBroker Partner, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji, jednak nie później niż 30 dni od wystąpienia zdarzenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis sprawy (w tym przyczyny reklamacji) oraz dane Partnera.
 4. Jeżeli wyjaśnienie sprawy będzie wymagało dodatkowych dokumentów, Partner, na żądanie eBrokerPartner, będzie zobowiązany do ich dostarczenia.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

§12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NALICZANIA PROWIZJI

 1. Partner ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą Prowizji.
 2. Reklamację dotyczącą naliczania Prowizji z zastrzeżeniem ust. 3 Partner może złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez Panel Partnera w zakładce "Reklamacje". Partner za pośrednictwem formularza przekazuje eBrokerPartner następujące informacje dotyczące reklamacji: 1) ID wniosku, 2) numer umowy lub numer klienta na umowie lub numer reklamowanego konta, 3) uzasadnienie.
 3. Reklamacje dotycząca Prowizji można złożyć tylko w związku z kampanią reklamową, która została już rozliczona przez eBrokerPartner.
 4. W przypadku kampanii reklamowych rozliczanych przez eBrokerPartner w modelu CPL, poza przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, Partner ma obowiązek wykazania, że za pośrednictwem jego działań doszło do rzeczywistego zainteresowania Produktem, którego dotyczyła dana kampania reklamowa. W tym celu Partner przesyła wszelkie dodatkowe materiały związane z reklamacją na adres: kontakt@ebrokerpartner.pl
 5. Termin na zgłoszenie reklamacji dotyczącej naliczenia Prowizji wynosi 30 dni od dnia rozliczenia Prowizji za dany produkt. Po upływie tego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Reklamacja dotycząca naliczenia Prowizji zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§13. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu rejestracji oraz czynnego udziału w Programie Partnerskim należy spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. podłączenie do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML),
  3. posiadanie konta pocztowego e-mail,
  4. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w postaci elektronicznej pod adresem: http://ebrokerpartner.pl/regulamin w formie pozwalającej na jego pobranie, przechowanie i odtworzenie.
 2. Umowa najmu powierzchni reklamowej zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie aktywacji konta Partnera dokonanej poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę najmu powierzchni reklamowej z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone drogą elektroniczną albo poprzez usunięcie konta Partnera.
 4. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze dotyczących współpracy, w tym wysokości stawek za poszczególne kampanie lub uzyskanych od siebie w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji zarówno w czasie trwania Umowy, jak i w okresie 3 lat po jej zakończeniu.
 5. Partner nie ma prawa przenieść na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z Umowy najmu powierzchni reklamowej bez uprzedniej pisemnej zgody eBrokerPartner. eBrokerPartner ma prawo przenieść na podmiot trzeci prawa i obowiązki wynikające z Umowy najmu powierzchni reklamowej.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa.
 8. eBrokerPartner zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa mające wpływ na działanie Programu Partnerskiego, usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności lub rozpoczęcie świadczenia nowych usług. Partner zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach. W razie odmowy akceptacji treści zmienionego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana. Jeżeli Partner nie przekaże do eBrokerPartner informacji o odmowie akceptacji treści zmienionego Regulaminu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Partnera.

Data aktualizacji: 03.10.2022